Có 2 kết quả:

最新 zuì xīn醉心 zuì xīn

1/2

zuì xīn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tối tân, mới nhất

Từ điển Trung-Anh

(1) latest
(2) newest

zuì xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) enthralled
(2) fascinated

Một số bài thơ có sử dụng