Có 2 kết quả:

最終 zuì zhōng最终 zuì zhōng

1/2

zuì zhōng

phồn thể

Từ điển phổ thông

cuối cùng, sau cùng

Từ điển Trung-Anh

(1) final
(2) ultimate

zuì zhōng

giản thể

Từ điển phổ thông

cuối cùng, sau cùng

Từ điển Trung-Anh

(1) final
(2) ultimate