Có 2 kết quả:

遵医嘱 zūn yī zhǔ遵醫囑 zūn yī zhǔ

1/2

zūn yī zhǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow the doctor's advice
(2) as instructed by the physician

zūn yī zhǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow the doctor's advice
(2) as instructed by the physician