Có 2 kết quả:

左顧右盼 zuǒ gù yòu pàn左顾右盼 zuǒ gù yòu pàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

glancing to left and right (idiom); to look all around

Từ điển Trung-Anh

glancing to left and right (idiom); to look all around