Có 2 kết quả:

作伴 zuò bàn做伴 zuò bàn

1/2

zuò bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to keep sb company
(2) to accompany