Có 4 kết quả:

坐标 zuò biāo坐標 zuò biāo座标 zuò biāo座標 zuò biāo

1/4

zuò biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

coordinate (geometry)

zuò biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

coordinate (geometry)

zuò biāo

giản thể

Từ điển phổ thông

toạ độ

Từ điển Trung-Anh

see 坐標|坐标[zuo4 biao1]

zuò biāo

phồn thể

Từ điển phổ thông

toạ độ

Từ điển Trung-Anh

see 坐標|坐标[zuo4 biao1]