Có 1 kết quả:

坐定 zuò dìng

1/1

zuò dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be seated