Có 2 kết quả:

作繭 zuò jiǎn作茧 zuò jiǎn

1/2

zuò jiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make a cocoon

Một số bài thơ có sử dụng