Có 1 kết quả:

作交易 zuò jiāo yì

1/1

zuò jiāo yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to deal
(2) to transact