Có 2 kết quả:

做礼拜 zuò lǐ bài做禮拜 zuò lǐ bài

1/2

zuò lǐ bài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to go to church on Sunday (of Christians)

zuò lǐ bài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to go to church on Sunday (of Christians)