Có 4 kết quả:

作壽 zuò shòu作寿 zuò shòu做壽 zuò shòu做寿 zuò shòu

1/4

zuò shòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 做壽|做寿[zuo4 shou4]

zuò shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 做壽|做寿[zuo4 shou4]

zuò shòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to celebrate a birthday (of an elderly person)

zuò shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to celebrate a birthday (of an elderly person)