Có 1 kết quả:

坐台小姐 zuò tái xiǎo jiě

1/1

zuò tái xiǎo jiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bar girl
(2) professional escort