Bộ chủ (zhǔ) 丶

Các biến thể: 丶

Giải nghĩa: điểm, chấm.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

1 nét

2 nét

3 nét

𠁼 𠁽 𠁾

4 nét

5 nét

𠁿 𠂁

6 nét

𠂂

9 nét

13 nét

𠂄