Bộ quyết (jué) 亅

Các biến thể: 亅, 亻

Giải nghĩa: nét sổ có móc.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

1 nét

2 nét

3 nét

4 nét

7 nét

8 nét