Bộ dẫn (yǐn) 廴

Các biến thể: 廴

Giải nghĩa: bước dài.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

2 nét

5 nét

6 nét

𢌜

8 nét

9 nét

11 nét

𢌨 𪪱

12 nét

𢌫