Bộ trĩ (zhì) 豸

Các biến thể: 豸

Giải nghĩa: loài sâu không chân.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

7 nét

10 nét

21 nét

𧴝 𧴞

23 nét

𧴠 𧴡

24 nét

27 nét