Bộ sước (chuò) 辵

Các biến thể: 辵, 辶

Giải nghĩa: chợt bước đi chợt dừng lại.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

3 nét

21 nét

𨙔 𨙘 𨙙 𨙚

22 nét

𨙜 𨙟

23 nét

𨙁 𨙠 𨙢 𨙣

24 nét

𨙤

25 nét

𨙞 𨙦

26 nét

𨙧