Bộ môn (mén) 門

Các biến thể: 門, 门

Giải nghĩa: cửa hai cánh.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

3 nét

4 nét

5 nét

8 nét

26 nét

𨷷 𨷸 𨷹 𨷺

27 nét

𨷻