Bộ tri (zhǐ) 夂

Các biến thể: .

Giải nghĩa: đến ở phía sau.

Xếp theo tổng số nét. Dùng số nét ngoài bộ

Bạn đang sử dụng âm Pinyin. Dùng âm Hán Việt Dùng âm Nôm

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

3 nét

𡕒

4 nét

5 nét

𡕓 𡕔

6 nét

𡕕 𡕖

7 nét

𡕘 𡕙

8 nét

9 nét

10 nét

𡕚

11 nét

𠙚 𡕛 𡕜

12 nét

13 nét

𡕝

16 nét

𪌛