Bộ chi (zhī) 支

Các biến thể: .

Giải nghĩa: cành nhánh.

Xếp theo tổng số nét. Dùng số nét ngoài bộ

Bạn đang sử dụng âm Pinyin. Dùng âm Hán Việt Dùng âm Nôm

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

4 nét

6 nét

𢺵

7 nét

𢺶

8 nét

𢺷 𢺻 𢺽

9 nét

𢺾

11 nét

𢻌 𢻍

12 nét

𢻎 𢻏 𢻒

13 nét

𢻕 𢻖 𢻗 𢻘

14 nét

𢻚 𢻛

15 nét

𢻝 𢻞

16 nét

𢻤

17 nét

𢻥 𢻦 𢻧 𢻩

20 nét

𢻪