Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ドク

7 nét

禿

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

涿

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

16 nét

17 nét

18 nét

19 nét

20 nét

22 nét

23 nét

24 nét

27 nét

29 nét