Tìm chữ theo âm Hàn: 괴

6 nét

8 nét

9 nét

11 nét

12 nét

媿

13 nét

16 nét

18 nét

19 nét