Tìm chữ theo âm Hàn: 앙

4 nét

5 nét

6 nét

8 nét

9 nét

10 nét

14 nét

16 nét