Tìm chữ theo âm Hàn: 액

4 nét

5 nét

6 nét

7 nét

8 nét

11 nét

12 nét

13 nét

16 nét

18 nét