Tìm chữ theo âm Hàn: 항

4 nét

5 nét

6 nét

7 nét

8 nét

9 nét

10 nét

12 nét

缿

13 nét

14 nét

16 nét