Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): サ

3 nét

5 nét

6 nét

7 nét

8 nét

14 nét

15 nét

16 nét

17 nét

髿

18 nét

19 nét

20 nét

21 nét

22 nét

23 nét

25 nét