Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ユウ

2 nét

4 nét

5 nét

6 nét

11 nét

13 nét

14 nét

16 nét

17 nét

18 nét

瀀

19 nét

21 nét