Tìm chữ theo âm Hàn: 삭

9 nét

10 nét

13 nét

14 nét

15 nét

19 nét

23 nét