Tìm chữ theo âm Hàn: 습

9 nét

11 nét

12 nét

湿

14 nét

15 nét

16 nét

17 nét

23 nét