Tìm chữ theo âm Hàn: 압

5 nét

8 nét

9 nét

16 nét

17 nét