Tìm chữ theo âm Hàn: 요

2 nét

3 nét

4 nét

5 nét

7 nét

尿

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

16 nét

17 nét

18 nét

20 nét

耀

21 nét