Tìm chữ theo âm Nhật (onyomi): ハ

2 nét

4 nét

5 nét

7 nét

夿

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

15 nét

16 nét

17 nét

18 nét

19 nét

21 nét

22 nét

23 nét

𣠽

24 nét

25 nét