Tìm chữ theo âm Hàn: 기

3 nét

4 nét

5 nét

6 nét

9 nét

13 nét

15 nét

17 nét

18 nét

19 nét

20 nét

21 nét

22 nét

𧅄

23 nét

24 nét

25 nét

26 nét