Tìm chữ theo âm Hàn: 번

4 nét

10 nét

12 nét

13 nét

15 nét

16 nét

17 nét

18 nét

20 nét

21 nét

23 nét