Tìm chữ theo âm Hàn: 식

6 nét

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

15 nét

19 nét