Tìm chữ theo âm Hàn: 약

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

16 nét

17 nét

18 nét

21 nét

23 nét

25 nét