Có 1 kết quả:

phu tiễu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng núi đột ngột nhô lên — Chỉ chung vật gì đột ngột nhô lên.