Có 1 kết quả:

nghiệt thiếp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người vợ nhỏ, nàng hầu.