Có 1 kết quả:

chuy y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái áo bằng tơ — Dùng như chữ Chuy 緇.