Có 1 kết quả:

nhất vạn

1/1

nhất vạn

giản thể

Từ điển phổ thông

một vạn, 10000