Có 1 kết quả:

nhất cá

1/1

nhất cá

giản thể

Từ điển phổ thông

một cái, một chiếc