Có 1 kết quả:

nhất ta

1/1

nhất ta

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một ít, một vài