Có 1 kết quả:

nhất hô bách nặc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một người hô, trăm người dạ. Hình dung quyền thế lớn, có nhiều tùy tùng. ◇Khổng Thượng Nhậm 孔尚任: “Nhất hô bách nặc, chưởng trước sanh sát chi quyền” 一呼百諾, 掌著生殺之權 (Đào hoa phiến 桃花扇, Đệ thập tam xích).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gọi một tiếng thì trăm tiếng dạ vâng. Chỉ người quyền quý cao sang.

Một số bài thơ có sử dụng