Có 1 kết quả:

nhất tự thiên kim

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một chữ đáng giá nghìn vàng. § Điển cố: Vào đời nhà Tần, “Lã Bất Vi” 呂不韋 tập họp môn khách soạn “Lã Thị Xuân Thu” 呂氏春秋; sách soạn xong, treo ở quốc môn, nói ai có thể thêm hay bớt một chữ được tặng nghìn vàng. Sau dùng “nhất tự thiên kim” 一字千金 tỉ dụ văn từ tinh luyện giá trị rất cao.