Có 1 kết quả:

nhất định

1/1

nhất định

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhất định

Từ điển trích dẫn

1. Đã quyết chắc, không thay đổi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đã quyết chắc, không thay đổi.

Một số bài thơ có sử dụng