Có 1 kết quả:

nhất đối

1/1

nhất đối

phồn thể

Từ điển phổ thông

đôi, cặp

Một số bài thơ có sử dụng