Có 1 kết quả:

nhất tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cùng lòng với nhau.
2. Một lòng một dạ, không thay đổi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cùng lòng với nhau — Một lòng một dạ, không thay đổi — Nhất tâm nguyện vị thương hải, nguyệt, nhất tâm nguyện tác lĩnh đầu vân 一心願爲滄海月, 一心願作嶺頭雲: Một lòng mong làm trăng bể cả, một lòng mong làm mây đầu non. » Lòng theo trăng bể, mây ngàn thiếu đâu « ( B. C. K. N. ).

Một số bài thơ có sử dụng