Có 1 kết quả:

nhất hội nhi

1/1

Từ điển phổ thông

một phút chốc, một giây lát