Có 1 kết quả:

nhất đương nhị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một chống hai.