Có 1 kết quả:

nhất thần giáo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thứ tín ngưỡng chỉ thờ một thần (tiếng Pháp: monothéisme). ◎Như: “Cơ đốc giáo” 基督教, “Hồi giáo” 回教, “Do Thái giáo” 猶太教.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ tín ngưỡng chỉ thờ một vị thần.